מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר של קבוצת LSF וגופים הקשורים אליה

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש אתר באתר של קבוצת LSF וגופים הקשורים אליה
מועד עדכון אחרון: 10 באוגוסט 2023
1. כללי
1.1. אל.אס.אפ ג'יפי בע"מ, ח.פ – 516813169 ("החברה") מכבדת את פרטיות הגולשים באתר זה – keren-lahak.co.il (בהתאמה: "המשתמש" ו- "האתר")
1.2. מדיניות הגנת הפרטיות כמפורט להלן, מבהירה את מקורות איסוף המידע אודות המשתמש באתר, כיצד נאסף המידע ולשם מה הוא נאסף, מטרות איסוף המידע וכיצד החברה תעשה בו שימוש ותשמור עליו.
1.3. המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה, בכל דרך שהיא (בע”פ ובכתב), יינתן בהסכמתו בלבד, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
1.4. מידע שיימסר על ידי המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה בהתאם למדיניות זאת ובשים לב לכך שהחברה עשויה להעביר מידע שלם או חלקי הקשור במשתמש לצדדים שלישיים.
1.5. כל שינוי במדיניות פרטיות זו מחייב את אישור החברה בכתב ובפרסום מדיניות מתוקנת באתר. על פעולות שבוצעו קודם לפרסום מדיניות זאת יחולו הוראות חוקי הגנת הפרטיות
2. אנשי קשר
לצורך מדיניות זאת, נציג החברה והממונה על הגנת הפרטיות הינו מנכ"ל החברה מר ערן אשל באמצעות דוא"ל: admin@keren-lahak.co.il  ("הממונה"). הממונה הינו אחראי לבחון מעת לעת את מדיניות זאת בהתאם לדיני הגנת הפרטיות ולעדכן את הנהלת החברה בעניין. הממונה אחראי גם על אכיפת מדיניות זאת.
2. מקורות המידע
המידע אודות המשתמש נאסף על ידי מידע שנמסר על ידי המשתמש לחברה וכן מידע שמתקבל תוך שהמשתמש גולש באתר ("עוגיות").
3. עקרונות מנחים
3.1. הסכמה – שימוש במידע ייעשה לאחר שיתקבל אישור מדעת של המשתמש שיתקבלו בשפה ברורה ובאופן חופשי ותוך מתן דגש לכך שהמשתמש הסכים באופן מפורש לעשות שימוש במידע לדוגמה בהסכמה דיגיטלית במתווה שלopt-in . בהסכמה פיזית, באופן ברור ובולט תוך הפניה למדיניות הפרטיות המתאימה. החברה תתעד את קבלת ההסכמות לאיסוף ולשימוש במידע אישי באופן מרוכז וניתן לאחזור.
3.2. סודיות – סודיות המידע האישי של המשתמשים הינה עקרון מנחה במדיניות זה של החברה. לשם כך, עובדי החברה בעלי גישה למידע אישי של המשתמשים מחויבים בסודיות בקשר לשימוש במידע האישי של כל משתמש בהתאם להנחיות החברה והסכמי העבודה של העובדים.
3.3. מטרת איסוף המידע – השימוש במידע האישי שנאסף לגבי המשתמשים יישמר לצורך המטרות שלשמן נמסר על ידי המשתמשים ובהתאם למדיניות השימוש במידע החלה על סוג מידע זה למעט שיוסכם אחרת על ידי המשתמשים.
3.4. שקיפות – במועד שיתקבל אישור למדיניות זאת על ידי המשתמשים, יימסר מידע בדבר מטרות השימוש לצורך קבלת הסכמתם. הודעה זאת תכלול לפחות את העקרונות המפורטים להלן: (א) זכותו של המשתמש למחוק ולתקן את המידע שנשמר לגביו; (ב) הבהרה שלא חלה חובה חוקית למסור את המידע; (ג) המדינות אליהן יועבר המידע; (ד) הצדדים השלישיים שלהם יימסר המידע ולאלו מטרות.
3.5. אבטחת מידע – המידע האישי יישמר ע"י החברה באופן מאובטח בהתאם לדיני הגנת הפרטיות ונהלי החברה וזאת תחת פיקוח של ממונה הגנת הפרטיות בחברה.
3.6. מחיקת המידע – לאחר שלא יהיה צורך בשמירת המידע האישי של המשתמשים או לאחר שנתקבלה בקשה של המשתמש למחיקת המידע האישי שנשמר אודותיו, החברה תפעל למחוק את המידע האישי של המשתמש ממאגריה הדיגיטליים ו/או הפיזיים בתוך לא יותר מ- 30 מהמועד האמור אלא ככל שיש צורך בזמן נוסף לצרכי גיבוי, תיעוד והליכים משפטיים או רגולטוריים.
4. תוכן המידע
המידע שנאסף ונשמר של המשתמש יכלול פרטים אישיים שלו ובכלל זה שם מלא, פרטי קשר (כתובת, טלפון ומייל) וכל מידע נוסף שיימסר על ידו. כמו כן, יישמר מידע לא אישי כמפורט בסעיף 10 למדיניות זאת.
5. אישור שימוש במידע אישי
משתמש מאשר בעצם שימושו באתר כמפורט להלן: (א) המידע הוא חוקי; (ב) המידע שנמסר על ידו הינו נכון, שלם ומדויק והוא מידע אישי לגביו ששייך אליו; (ג) מותר לו להעביר את המידע לחברה; (ד) הוא מאשר לחברה לעשות לשמור ולעשות שימוש במידע בהתאם למדיניות זאת;
6. מטרות השימוש במידע
החברה משתמשת במידע לשם מימוש בעיקר של המטרות המפורטות להלן: (א) לשם הצעת ומתן שירותים על ידי החברה למשתמש; (ב) שמירה על קשר עם המשתמש; (ג) לצורך עריכת מיפוי נתונים לצדדים שלישיים בכפוף לשמירה על פרטיות המשתמש ואי זיהוי שלו; (ד) לצורך הגנה מפני הליכים משפטיים; (ה) לצורך כל מטרה נוספת המפורטת במדיניות זאת ; (ו) עמידה בהוראות כל דין רלוונטי.


7. מגבלות השימוש והעברת המידע:
העברת המידע והשימוש בו יהיו כפוף בעיקר לעקרונות המפורטים להלן: (א) העברת מידע תהיה בהתאם למדיניות זאת בכדי להציע לספק את שירותי החברה למשתמש; (ב) העברת המידע לצדדי ג' תהיה עם מידע רלוונטי להעברה בלבד בהתאם למטרות מדיניות זאת ובאופן מידתי וספציפי בלבד; (ג) העברה לצדדי ג' תתאפשר באחד או יותר מהמקרים הבאים: (1) במקרה של צו שיפוטי בעל סמכות ובהתאם להוראות כל דין לרבות החשש של שימוש לרעה על ידי המשתמש, (2) במקרה של סכסוכים משפטיים בין הצדדים למדיניות זאת או בין החברה לצד ג', (3) עבור ספקים של החברה ובגלל זה IT, אחסון מידע, עורכי דין, עורכי נתונים סטטיסטיים בהתאם לצרכי החברה, (4) במקרה שהחברה תהיה בדעה כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, (5) לבקשתו של המשתמש ו/או במקרה שהחברה תסבור שהמסירה הינו לטובתו.
8. הגבלת האחריות
החברה פועלת באמצעים בכדי לוודא שהמידע מאובטח בהתאם להבנתה ולפי סטנדרטים המקובלים אולם ידוע כי אין יכולת לאפשר 100% ביטחון מוחלט כל הזמן. לכן, כאשר המשתמש מוסר מידע לחברה הוא עושה זאת על דעתו וזאת מודעות לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו (בפרט דרך האינטרנט). החברה לא תהיה אחראית בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישיר או עקיף, נסיבתי או תוצאתי, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים ולשימוש באתר.
9. מידע לא אישי
13.
מידע לא אישי – זהו מידע שאינו כולל וחושף את הזהות האישית של המשתמש (שם מלא/ תעודת זהות וכיו"ב) אשר נאסף על ידי החברה באתר ובאמצעים טכנולוגיים נוספים. אוסף איסוף מידע לא אישי יהיה לרבות באמצעים הבאים: (א) עוגיות – שימוש בעוגיות מאפשרים לאסוף מידע שאינו מזהה דרך מחשבי המשתמשים או דרך דפדפן האינטרנט; (ב) קבצי לוג – כתובת IP , שפת דפדפן, עמודי הפניה, קבצי URL, שמות דומיינים וכיו"ב. ניתן לעשות שימוש במידע זה בכדי לחשב זמן גלישה באתרים מסוימים לדוגמה.; (ג) אינטרנט – כתובת ה-IP של המשתמש, סוג מערכת הפעלה וגרסתה וכיו"ב. ניתן לעשות שימוש במידע זה בכדי לחשב מספרי משתמשים באתר לדוגמה.
10. קישורים
במקרה שהאתר יציע קישורים ו/או היפר קישורים ו/או באנרים לאתרים של צדדי ג', החברה לא תהיה אחראית לתכני אתרים אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם והיא פטורה מכל אחריות בקשר לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, ישיר או עקיף, נסיבתי או תוצאתי, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים אלה.
11. תקופת החזקת המידע
החברה תשמור את המידע לגבי המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות זאת או לתקופות ארוכות יותר ככל שכך מותר על-פי דין.
12. מידע על אנשים אחרים
מידע שיימסר על ידי המשתמש לגבי אנשים אחרים ייעשה באחריות המשתמש והחברה מסתמכת על כך שמסירת המדיע נעשתה על בסיס הסכמתם ובכלל זה הסכמה חוקית לאיסוף ולשימוש במידע על בסיס מדיניות זאת ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.
13. הקמת ורישום מאגרי מידע
בהתאם להוראות הדין, החברה תפעל להקמת מאגר מידע בו יישמר המידע האישי הרלוונטי שיהיה באחריות בעלת התפקיד בחברה שיהיה אחראי על המאגר והטמעת הוראות מדיניות זו ביחס למידע האישי שנשמר בו.
14. זכות עיון ומחיקת מידע
החברה תאפשר לכל משתמש שמידע אישי לגביו נשמר בחברה, לבקש לעיין במידע זה. ככלל, החברה תאפשר לעיין במידע באמצעים הדומים ככל האפשר לאמצעים שבאמצעותם נאסף המידע. למשל, ככל שהמידע נאסף באופן מקוון, תאפשר החברה, ככל הניתן, למשתמש לעיין במידע באופן מקוון. אפשרות זו תובא לידיעת המשתמש במועד קבלת ההסכמה לאיסוף המידע האישי והשימוש בו, וכן ככל שהמשתמש יפנה לחברה בבקשה מתאימה. אם ישנו צו לחיסיון, החברה לא תהיה חייבת למסור זכות עיון בהתאם להוראות הצו.
15. זכות לתיקון ומחיקת המידע
כל משתמש יוכל לבקש ולתקן מידע אישי שנשמר לגביו.
כל בקשה כאמור תועבר לממונה על הגנת הפרטיות אשר ישיב לגורם בחברה ולאחר מכן למשתמש לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת הבקשה בקשות בחברה. בהחלטתו ינחה הממונה על הגנת הפרטיות את הגורמים הרלוונטיים בחברה האם יש לשמור עותק מהמידע המקורי לפני שנמחק או תוקן ומחיקת/תיקון המידע כאמור יבוצעו לאחר ההחלטה, ככל ורלוונטי.
16. דיוור ישיר
16.1. "דיוור ישיר" הינו פנייה אישית לנמען תוך ביסוס הפניה על השתייכות הנמען לקבוצת אוכלוסין עם מאפיינים הינם פניה בדיוור ישיר עבור צד ג'.
16.2. לפני כל קמפיין/ פעילות שיווקית בדיוור ישיר יבחן בליווי הממונה האם ניתן לפעול בדיוור ישיר בהתאם למדיניות זאת.
16.3. באופן כללי, פנייה בדיוור ישיר ללקוחות קיימים של החברה בקשר עם פעילות החברה הסטנדרטית יכולה להתבסס על הסכמת הלקוח למדיניות זאת המפורסמת באתר החברה.
16.4. פנייה בדיוור ישיר שמטרתן עדכון בקשר להשקעות קיימות נוסח שערוכים, דוחות מס מתבססת על חתימת המשקיע על הסכם ההשקעה ונספחיו.
16.5. פנייה בדיוור ישיר למי שאינם לקוחות של החברה ו/או פנייה כאמור ללקוחות בנושאים שאינם קשורים לפעילות הסטנדרטית של החברה מחייבים קבלת הסכמה ספציפית של הנמענים.
16.6. החברה לא תעניק לצד ג' כלשהו שירותי דיוור ישיר אלא באישור הממונה.
16.7. דיוור ישיר יכלול הקפדה על פנייה בשם מלא ופרטי קשר מלאים, הודעה שמדובר בדיוור ישיר וכן הודעה באופן בולט על אפשרות הנמען להודיע שהינו מעוניין להיות חשוף לדיוור ישיר עתידי של החברה.
17. שונות
17.1. הסעיפים המפורטים במדיניות זאת, לרבות כל תיקון שלהם והשימוש באתר, מוסדרים על פי דיני מדינת ישראל. לבית המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט לדון בכל עניין שיתעורר בקשר עם מדיניות זאת ודיני הגנת הפרטיות באתר.
17.2. החברה בוחנת מדיניות זאת מעת לעת ועשויה לבצע בה שינויים בשים לב לפעילותה ודרישות הדין.
17.3. המשתמש אינו רשאי להמחות את חובותיו ו/או זכויותיו לאחר. החברה כן תהיה רשאית להמחות את חובותיה ו/או זכויותיה לאחר בכפוף למתן הודעה מראש והתחייבות שזכויות המשתמש בכל הקשור למדיניות זאת לא תפגענה.

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן