תהליך ההצטרפות

תהליך ההצטרפות

1

לאחר קבלת פניית התעניינות מהלקוח, מנהל הלקוחות יוצר קשר והלקוח מתבקש לחתום על טופס משקיע כשיר.

2

לאחר קבלת הטופס החתום, מתקיימת שיחת בירור צורכי הלקוח ופרטים נוספים.

3

נקבעת פגישת היכרות בזמן ובמקם שנוח ללקוח.

4

בפגישה מפורטים באופן הידידותי והמקצועי ביותר מהות הקרן, מתווה השקעה והתנאים להשקעה בקרן.

5

לאחר שנתקבלה הסכמתו של הלקוח להשקעה, הלקוח יקבל את הסכם ההשקעה ומסמכי ההצטרפות המשפטיים בהתאם לסיכומים שתואמו איתו.

6

סכום ההשקעה מועבר לחשבון השותפות המוגבלת של הקרן ונפתח ללקוח חשבון הון, חשבון זה מנותר ומפוקח ע"י האדמיניסטרטור ורואה חשבון הקרן.

7

בתום תקופת הגיוס, מנהלי הקרן יקראו לכסף.

8

הכספים מושקעים בעיקר ברכישת הפוליסה ותשלומי הפרמיות זאת על-פי תהליך ההשקעה מובנה ובהתאם לאמור בהסכם ההשקעה.

9

בכל סוף רבעון תנפיק הקרן למשקיעים דו"ח NAV ודו"ח חשבון הון. דוח ה- NAV מאומת ומאושר על ידי האדמיניסטרטור.

10

במהלך חיי הקרן ו/או בתום תקופת ההשקעה, מנהלי הקרן יחלקו למשקיעים את הכספים והרווחים שהניבה הקרן במהלך חייה בהתאם להוראות הסכם ההשקעה.

*כלל התנאים והמידע מפורטים בהסכם השותפות המוגבלת, ט.ל.ח

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן