מהו משקיע כשיר

משקיעים כשירים יכולים להשתתף בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב, אם יציגו אסמכתא לכך שברשותם נכסים נזילים ו/או הכנסות בשיעור המינימלי שקובע החוק.

1
משקיעים כשירים
1
משקיעים כשירים
מכונים גם משקיעים מתוחכמים, או משקיעים מסווגים. מונחים אלה מתייחסים למשקיעים אמידים אשר עומדים בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, ולמעשה מדובר במשקיעים שאין צורך לכלול במניין 35 המשקיעים שניתן לפנות אליהם בהצעה שאינה הצעה לציבור.
2
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
2
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
בעבר היתה זהות בין הגדרה זו להגדרת לקוח כשיר על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, שקובע כי על מנת להיות מסווג כלקוח כשיר, על הלקוח לעמוד בשניים מתוך שלושה תנאים שעוסקים בהיקף הנכסים הנזילים, מומחיות בשוק ההון ומספר טרנזקציות שביצע בארבעה רבעונים שקדמו להגדרתו זו.
3
חוק ניירות ערך
3
חוק ניירות ערך
בחוק ניירות ערך, שונתה הגדרה זו בשנת 2016 וכיום עניינה היקף נכסים נזילים או הכנסות בלבד אך הכינוי “משקיע כשיר” נשאר שגור גם ביחס להגדרה בחוק ניירות ערך.
4
אפשרויות השקעה ייחודיות
4
אפשרויות השקעה ייחודיות
חוק ניירות ערך מאפשר לפנות בהצעה שאינה הצעה ציבורית, למשקיעים שמספרם לא יעלה על 35, מבלי לכלול במניין זה משקיעים “כשירים” ולפיכך, לרשותם של לקוחות כשירים עומדות אפשרויות השקעה ייחודיות, גם בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

כאמור, התנאים שעניינם ניסיון או מומחיות בשוק ההון בוטלו וכיום לקוחות כשירים נדרשים לעמוד באחד משלושה קריטריונים שקובע חוק ניירות ערך (מספרים מדויקים בטופס):

נכסים נזילים בסך של כ- 8 מיליון שקלים

הכנסה אישית שנתית בסך של כ- 1.2 מיליון שקלים, או הכנסה משפחתית שנתית בסך של כ- 1.8 מיליון שקלים, בשנתיים האחרונות

נכסים נזילים בסך של כ- 5 מיליון שקלים וגם הכנסה אישית שנתית בסך של כ- 600,000 שקלים, או הכנסה משפחתית שנתית בסך של כ - 900,000 שקלים, בשנתיים האחרונות

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן