שאלות ותשובות

1. איך בוחרים פוליסות ביטוחי חיים?

בחירת הפוליסה תיעשה ע"י וועדת השקעות, וועדה זו מתכנסת אחת לחודש ובוחנת את הפוליסות המוצעות בהתאם למכלול השיקולים. בין השיקולים המנחים את הוועדה בבחירת הפוליסות הינו גיל הפוליסה והמבוטח, מצב משפחתי של המבוטח, היקף הפרמיות, מצבו הרפואי של המבוטח (בהתבסס על אבחונים של רופאי המבוטח וחברת הביטוח), דוחות אקטוארים, סוגי חברות הביטוח, סה"כ היקף התשלומים עד למועד פירעון משוער וכו'.

הפעילות רחבה מאוד מלבד 4 מדינות בהם הרגולטור מונע מסחר באפיק זה.

להלן המדינות..

יחד עם זאת הקרן תתמקד במספר מדינות בהם יש סחירות גבוה.

ליווי הפעילות מתחלק לישראל וארה"ב.

בישראל:

עו"ד מקומי האחראי על הסכמי ההתקשרות משרד ונינוגרד – www.vinograd.co.il

תפעול ונאמנויות – צור נאמנויות https://www.tzurmanagement.com/

חשבונאות ומיסים – PWC

בארה"ב:

ברוקר המציע את הפוליסות

אקטואר הבוחן את הפוליסות

עו"ד המרכז את ההסכמים ובוחן את המסמכים מול חברות הביטוח.

הקרן מגייסת את הכספים בישראל דרך חשבון הנאמנות ישראלי כספים אלו הינו למטרת רכישת הפוליסות, תשלום הפרמיות, הוצאות וכיו"ב כמפורט בהסכם ההשקעה. לאחר חתימה על הסכמי ההשקעה תתבצע קריאה לכספים אחת לשלושה חודשים. בתום כל רבעון יישלח דוח סיכום מעודכן שיכלול דוח NAV ובו יוצגו נתוני הפעילות. במידה ותתקבל פרמיה (כתוצאה ממכירת פוליסה/ מות מבוטח) כספים אלו יועברו למשקיעים עד לתום הרבעון העוקב, בהתאם להוראות הסכם ההשקעה.

Prudential Financial Inc
Massachusetts Mutual Life Insurance Comp
New York Life Insurance Company
Lincoln National Corp
Dai – Ichi Life Holding Inc.
Manulife Financial Corporation
Aegon N.V
Prudential Financial Inc.
Statefarm Mutual Automobile Ins Company
Metlife Inc.

עו"ד ליכטר הינו עו"ד בעל ידע וניסיון רב שנים בליווי משפטי ותפעולי של תחום ה- life settlement . בכלל תפקידו, עו"ד ליכטר אחראי בין היתר לסיוע בבחינת הפוליסות המוצעות, בדיקת מסמכים, היסטורית תשלומים בפוליסה, תקשורת מול חברות הביטוח, והכל תוך שימת דגש על החוקים הספציפיים הנוגעים למדינה שבה הוצאה הפוליסה, ועל כל האנשים שקשורים לפוליסה.

דיני המס משתנים ממדינה למדינה, הקרן פועלת בהתאם לרגולציה ולחוקי המס. הקרן פועלת יחד עם משרד PWC בישראל ובארה"ב וזאת ע"מ לתכנן את המס בדרך הטובה ביותר.

נושאים כגון הונאות ומידע מוטעה הינם נושאי מפתח כשבוחנים פוליסות ביטוח חיים. כשמבוטח ממלא טפסי ביטוח, הוא חייב לענות על סדרה של שאלות מפורטות בנוגע לנושאים שונים, בנושאי בריאות, מצב כלכלי וכו'. הוא גם צריך למלא פרטים על למה הוא קונה את הביטוח ומי ישלם את הפרמיות. זהות משלם הפרמיה חשובה במיוחד לחברת הביטוח. הסיבה לכך הינה שיש חוק שקובע שניתן לבטח רק מישהו שיש לו "זיקה ביטוחית" לחיי המבוטח, כגון בן משפחה או שותף עסקי. למרות שהרבה פוליסות יכולות להימכר אח"כ. זה כל המהות של מכירת פוליסות ביטוח למשקיעים, אבל ככלל, חברות הביטוח מנסות לא להנפיק פוליסות שהפרמיות (והפדיון) מלכתחילה ישולמו ע"י צד שלישי (משקיעים). לרוב פוליסות הביטוח יש תקופת צינון של שנתיים, שלאחריהן חברת הביטוח לא יכולה להתנער מתשלום אם המבוטח לא מילא פרטים מדויקים בשאלוני הביטוח (למעט במקרי הונאה מסוימים). רוב הפוליסות שנמכרות למשקיעים, עברו את תקופת השנתיים ומדיניות ההשקעה שלנו הינה ככלל רכישה של פוליסות בנות יותר משנתיים וזאת כאשר חברות הביטוח מודעות לעסקה ומאשרות אותה . ברוב המכריע של המקרים, חברת הביטוח לא תוכל ולא תנסה להתנער מתשלום דמי הפיצויים, אבל חשוב לדעת שבכל מדינה בארה"ב יש דיני שונים. כאמור, הנהלת הקרן הינה בעלת ידע וניסיון רב בתחום ה- Life settlement בארה"ב ולכן התקשרות בכל רכישה תהיה לאחר שמוודאים, לרבות באמצעות יועצי הקרן המקצועיים בארה"ב שחברת הביטוח תנסה להתנער מתשלום.

המבוטחים מוגנים על ידי הממשלה – דרך הרגולטור של אותה מדינה, שעוקבים אחר הרווח הפיננסי של החברות. אם חברת ביטוח קורסת ואין ביכולותיה לעמוד בהתחייבויותיה למבוטחים מסיבה כלשהי, הרגולטורים במדינה ינסו תחילה להעביר את הפוליסה לחברת ביטוח יציבה. אם זה לא אפשרי, הם יפעילו את קרן ערבות המדינה, שהיא מאגר כספים שנגבה מכל חברות הביטוח המורשות במדינה. קרן הערבות תשלם את תביעות המבוטחים עד לגבול מסוים, המשתנה לפי מדינה.

מנהלי הקרן הינם בעלי ניסיון רב בהובלה קרנות השקעה ישראלים ובין לאומיים. הניסיון הרב בא לידי ביטוי בשוקי ההון בישראל ובעולם לצד היכרות עמוקה עם מוצרים פיננסים ואלטרנטיביים מקומיים ובינלאומיים. בניהול קרנות, מנהלי הקרן מקפידים על הטמעת כללי ממשל תאגידי ושירות מסור לגופים מוסדיים, משקיעים כשירים ומשקיעים קמעוניים. בתחום ה- Life settlement- פעילות הקרן מושתת על פעילותה של חברת ADR (המנוהלת על ידי חלק ממנהלי הקרן), אשר פעילה בישראל מזה כ- 8 שנים ומנהלת פעילות בהיקף של 600 מיליון ₪ וזאת לאחר מספר מימושים מוצלחים למשקיעי ADR. . ניסיון רב בתחום, מקנה יתרון איכותי לקרן בהובלת השקעות איכותיות בתחום ה- Life settlement

האמור באתר זה הינו בגדר פרסום והצגה כללית בלבד ואינו מהווה "הצעה לציבור" כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק"). משקיעים שיבחרו לפנות לנציג מורשה מטעם קבוצת LSF ("הקבוצה") על מנת להשקיע בפרויקט יבחרו במסגרת משא ומתן אשר ינוהל על פי סדר פנייתם לקבוצה. כל השקעה בכל מיזם תעשה לכל היותר על ידי 35 משקיעים תושבי ישראל וכן למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ("הניצעים"). לאור האמור, ההשקעה בתיווך וסיוע הקבוצה אינה מוסדרת לפי החוק וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושר על ידי רשות ניירות ערך בישראל במסגרת תשקיף. פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה יחשפו אך ורק במסגרת הליך המו"מ מול הניצעים. הערכות והתחזיות העסקיות המפורטת לעיל, הינן תחזיות עתידיות אשר עשויות להתקיים או שלא להתקיים, לרבות באופן מהותית מהצפוי. ההערכות והתחזיות מבוססות על הנחות שעלולות להתברר כמדויקות או לא מדויקות, כל זאת כתוצאה מהתממשותם של גורמי סיכון שונים. חלק מהערכות הכלולות לעיל הוכנו על ידי שותפיה של הקבוצה בארה"ב בלבד. כמו כן, אין במסגרת המיזמים המשווקים והמוצגים על ידי הקבוצה הבטחה לתשואה כלשהי, אם בכלל. ההשקעה בפרויקט טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לקבל ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות ומיסוי הכרוכות בביצוע ההשקעה. הקבוצה, לרבות מי מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הייעוץ. העסקה המחייבת את הצדדים הינה זאת הקבועה בהסכם ההשקעה עצמו בין הקבוצה לבין המשקיעים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לאמור בהסכמי ההשקעה, יגברו הסכמי ההשקעה. מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

דילוג לתוכן